Reklama

GŁÓWNE ZAMIERZENIA TERAPEUTYCZNO-LOGOPEDYCZNE

w pracy logopedów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku


1.    Porady i konsultacje logopedyczne dla rodziców i nauczycieli na terenie Poradni:

wstępna ocena problemu logopedycznego, kwalifikowanie na terapię;

2.    Przesiewowe badania słuchu programem komputerowym Audiometr na terenie Poradni
i szkół podstawowych;
3.    Diagnozowanie mowy dziecka, opracowywanie opinii oraz informacji logopedycznych (na pisemny wniosek rodziców);
4.    Terapia logopedyczna , systematyczne ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem; terapia krótkoterminowa i długoterminowa:


a)    rozwijanie mowy małego dziecka zagrożonego nieprawidłowym rozwojem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju:

ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową: rozwijanie i doskonalenie spostrzegawczości słuchowej, koordynacji słuchowo-wzrokowej, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej (sprawność ruchowa w obrębie aparatu mowy) z uwzględnieniem indywidualnych możliwości małego dziecka ;

korygowanie nieprawidłowego sposobu połykania i oddychania, przezwyciężanie złych nawyków oddychania przez usta i połykania międzyzębowego , porady dla rodziców i instruktaż logopedyczny;

podnoszenie sprawności ruchowej w obrębie aparatu artykulacyjnego , ćwiczenia ruchowe języka, warg, żuchwy itd.

ćwiczenia kształtujące i korygujące artykulację w mowie małego dziecka;


b)    kształtowanie i korygowanie artykulacji w mowie
dziecka o prawidłowym rozwoju psychoruchowym  (bez innych zdiagnozowanych zaburzeń rozwojowych):

usprawnianie funkcjonowania analizatora słuchowego ,ćwiczenia słuchu fonemowego, ćwiczenia syntezy i analizy głoskowej słów itd., rozwijanie i doskonalenie percepcji słuchowej dziecka, koordynacji słuchowo-wzrokowej, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej (sprawność ruchowa w obrębie aparatu mowy);

wstępne i orientacyjne diagnozowanie słuchu komputerowym programem Audiogram z zastosowaniem Platformy do badania zmysłów;

usprawnianie ruchowe aparatu artykulacyjnego;

korygowanie nieprawidłowego sposobu połykania i oddychania;

wywoływanie, korygowanie i kształtowanie poprawnej artykulacji głosek, korygowanie głosek zaburzonych artykulacyjnie, utrwalanie poprawnej wymowy;


c). wspomaganie rozwoju mowy dzieci niepełnosprawnych:  upośledzonych umysłowo, z wadą słuchu, niepełnosprawnych ruchowo (mózg. poraż. dziec.), z afazją oraz innymi niepełnosprawnościami, w tym sprzężonymi:

rozwijanie, ćwiczenie i doskonalenie percepcji słuchowej dziecka, koordynacji słuchowo-wzrokowej, koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej (sprawność ruchowa w obrębie aparatu mowy) z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka;

podnoszenie sprawności ruchowej w obrębie aparatu artykulacyjnego;

kształtowanie prawidłowego sposobu połykania i oddychania, przezwyciężanie nieprawidłowego nawyku oddychania przez usta;

kształtowanie i korygowanie artykulacji spółgłosek; utrwalanie poprawnej realizacji głosek w mowie czynnej ucznia itd. zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami rozwojowych.

Więcej...

Więcej...

Prezentacja do pobrania...

Rodzice, dbając o właściwy przebieg rozwoju mowy u swojego dziecka –pamiętajcie przede wszystkim, aby:

Więcej...

Różnicowanie f-w

https://learningapps.org/view12740274

Różnicowanie sz-s:

https://view.genial.ly/5ec7cf1d31834c0d95f47e36/game-quiz-2-sz-s

 

Różnicowanie cz-c:

https://view.genial.ly/5ec11cdd8e243b0d5a334ebf/game-quiz-cz-c

 

Głoska /s/ - nagłos, śródgłos, wygłos:

https://learningapps.org/watch?v=pw7z4eyh220

 

Głoska /ź-zi/ - nagłos i śródgłos:

https://wordwall.net/resource/23408107

 

Głoska /r/ po spółgłoskach:

https://wordwall.net/play/23282/669/701